<$BlogRSDURL$>
.


Thursday, May 20, 2004

 
خرداد و تولد نخودسياه
خرداد نام مباركي است بر ماهي ، كه در منزلي از منازل دوازده گانه در كتاب هستي جاي گرفته و در مستقري متين حرمت يافته است
خرداد يكي از هفت فرشته مخلوق ارجمند و مقرب خداوند است كه به گفته زرتشت، پيام آور صلح و محبت و نيك پنداري‌، گرامي داشته شده است
خرداد در آيين نيك گفتاران و نيك پنداران مظهر كمال اهورايي در جهان مينوي است
خرداد تجليگاه بخشايش ايزدي و پاداش نيكوكاران است
خرداد را در قاموس واژگان ، اراده كمال و معناي رسايي و درستي عنوان كرده اند
خرداد امشاسپندي است از امشاسپندان هفتگانه، كه نگاهباني آب را بر طاقت خويش هموار كرده است
خرداد را نامي گرفته اند بر موكل ششمين روز هر ماه و عنواني است بر سومين ماه سال
خرداد زا در ايران باستان جشن خردادگاني است كه در ششمين روز از سومين ماه هر سال ، مردم خردمندانه بر پاي مي دارند
خرداد را در گيتي موهبتي عظيم بخشيده اند و آن «آب» است و اين موهبت عظيم به دست مبارك خرداد‌، درختان را تيمار مي كند
خرداد را آب داده اند به سان آنكه مرداد را گياه و ارديبهشت را آتش و شهريور را فذ و سپندارمذ را زمين ، و اين بخشايش عظيم از مصدر اهورايي صادر شده است
خرداد رالطافتي است كه محققان آن را يكي از سه امشاسپند مؤنث هستي برشمرده اند، آنجا كه سپندمينو (هرمزد) وجه مذكر آن ناميده شده است
خرداد خود موهبتي است كه معتبر ترين و كهن ترين سند نيك پنداران در دعاي شكوهمند خويش از خداوندگار هستي (مزديسنا) درخواست كرده كه آنرا ارزاني انسانها و جهان هستي بنمايد
اي مزدايي كه آب و گياه را آفريدي، مرا با سپند مينوي خويش خرداد (رسائي) و جاودانگي (مرداد) ارزاني دار و در پرتو منشي نيك (بهمن) توش و تواني دوچندان بخشخرداد معناي كامل سلامتي و كمال تندرستي را مراد است
خرداد را به كمال در اوستا ستوده اند و گل سوسن را در مقام ستايش و نيايش هديه ملك امشاسپند خرداد برشمرده اند
خرداد را ياراني است به فراواني ايزدان تشتر و فروردين و يار
خداوند خرداد را ، ساحت آزمون و عرصه كسب آگاهي بسيار عطا فرمود و شور و شعف را در آن به تزايد براي ملتها برافروخت
خرداد را همين كرامت بس كه در ديباچه اش ، ايزد نخودسياه را به جهانيان ارزاني داشت
خرداد مبارك
اول خرداد، تولد نخودسياه، مبارك

|

Powered by Blogger Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com